Выборы президента в .2018 году


https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.sverdlovsk.izbirkom.ru%2Farkhiv-vyborov-i-referendumov%2F%25D0%2592%25D1%258B%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%258B%2520%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B0%2520%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9%2520%25D0%25A4%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8%2F2018%2Fvybory-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-18-marta-2018-goda.php&post=-112788237_547&cc_key=